Cuti Pegawai Negeri Sipil

Tulisan ini aku kutip dr www.sdm.depkeu.go.id, karena aku seringkali butuh informasi tentang aturan cuti. Untuk teman-teman di Kementerian Keuangan silakan aturan Biro SDM kita ini dijadikan acuan dalam pengajuan cuti. Namun untuk teman-teman PNS Kementerian lain atau Pemda aku ga tahu persisnya apakah sama dengan aturan ini atau tidak, mohon konfirmasi kembali dengan unit kepegawaian masing-masing.

Dasar hukum:

 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 3. Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai Cuti Bersama.
 4. Surat Edaran Nomor SE – 3559 /MK.1/2009

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani.

Jenis-jenis cuti:

 1. Cuti Tahunan
  1. Hak Cuti Tahunan
   1. Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun.
   2. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.
   3. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN.
  2. Penggunaan Cuti Tahunan
   1. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja.
   2. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS.
  3. Penangguhan Cuti Tahunan yang Tersisa
   1. Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
   2. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 (enam) hari kerja harus dimintakan penangguhan oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penangguhan dimaksud dapat dilaksanakan tahun berikutnya.
   3. Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan.
  4. Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa
   1. Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama:
    • 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan; dan
    • 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun.
   2. Pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang tersisa dari cuti tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan.
   3. Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.
 2. Cuti Besar
  1. Hak Cuti Besar
   1. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus.
   2. PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
   3. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.
  2. Penggunaan Cuti Besar
   1. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.
   2. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk
    • Memenuhi kewajiban agama;
    • Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau
    • Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  3. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.
  4. PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:
   1. cuti bersama;
   2. cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
   3. cuti sakit;
   4. cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;
   5. cuti karena alasan penting.
 3. Cuti Sakit
  1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan.
  2. Penggunaan Cuti Sakit
   1. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.
   2. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas:
    1. cuti bersama;
    2. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti sakit;
    3. cuti besar;
    4. cuti bersalin;
    5. cuti karena alasan penting.
  3. Cuti Bersalin
   1. Hak Cuti Bersalin
    1. Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga.
    2. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.
   2. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin
    1. PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:
     • cuti bersama;
     • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti bersalin;
     • cuti besar;
     • cuti sakit;
     • cuti karena alasan penting.
    2. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan.
    3. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
    4. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:
     • cuti bersama;
     • cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
     • cuti sakit;
     • cuti karena alasan penting.
    5. PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya.
    6. PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas:
     • cuti bersama;
     • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
     • cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;
     • cuti sakit;
     • cuti karena alasan penting.
  4. Cuti Karena Alasan Penting
   1. Hak Cuti Karena Alasan Penting
    1. Merupakan hak PNS.
    2. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN.
   2. Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting
    1. Selain karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti PNS, PNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi.
    2. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas:
     • cuti bersama;
     • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting;
     • cuti besar;
     • cuti sakit;
     • cuti bersalin.
  5. Hak Cuti bagi PNS yang Sedang Tugas Belajar
   1. PNS yang sedang tugas belajar, berhak atas:
    1. cuti bersama;
    2. cuti bersalin;
    3. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan;
   2. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
  6. Hak Cuti bagi PNS yang Telah Selesai Tugas Belajar
   1. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Departemen Keuangan berhak atas:
    1. cuti bersama;
    2. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan;
    3. cuti sakit;
    4. cuti bersalin;
    5. cuti karena alasan penting.
   2. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Departemen Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, berhak atas:
    1. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan;
    2. cuti besar.
  7. Pengajuan Permohonan Hak Cuti
   1. Permohonan cuti yang akan dijalankan di dalam negeri dan sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan surat izin cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali permohonan:
    1. cuti sakit;
    2. cuti karena alasan penting.
   2. Cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
   3. Permohonan cuti yang akan dijalankan di luar negeri dan izin ke luar negeri, harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Sumber Daya Manusia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali permohonan:
    1. cuti sakit;
    2. cuti karena alasan penting.
  8. Cuti di Luar Tanggungan Negara
   1. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.
   2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
   3. Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
   4. PNS yang bekerja kembali di lingkungan Departemen Keuangan setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas cuti tahunan yang tersisa dan berhak atas:
    1. cuti bersama;
    2. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan;
    3. cuti besar, yaitu setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;
    4. cuti sakit;
    5. cuti bersalin;
    6. cuti karena alasan penting.
Iklan

23 respons untuk ‘Cuti Pegawai Negeri Sipil

  • farida berkata:

   wah, terima kasih atas komentar bapak.. saya sdh berkunjung di blog bapak, menarik.. semoga info yg bapak sampaikan bs bermanfaat bagi saya di kemudian hari..

 1. Ifan Jayadi berkata:

  Saya ingin bertanya, apakah PNS bisa mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama memperingati hari keagamaan (Misal : Idul Fitri). Mohon jawabannya ya. Ditunggu

  • farida berkata:

   Untuk boleh tidaknya cuti tersebut, biasanya di masing2 instansi ada kebijakan tersendiri. Di kami biasanya ada SE dari Kepala Biro SDM / Kepegawaian. Pengalaman selama ini sih boleh tapi terbatas hanya sekian % dari jumlah pegawai. Silakan dicek kembali dengan kebijakan di instansi anda. terima kasih.. 🙂

   • Ifan Jayadi berkata:

    Tapi baru2 ini aku terbaca di internet tentang Peraturan Menpan Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningktan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Pada Lampiran II, Point III (Disiplin Kerja), Huruf C, Nomor 6 yang kutipannya adalah : 6. Cuti bersama dalam rangka hari libur keagamaan diatur tersendiri dengan keputusan Bersama Menteri PAN, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Cuti bersama PNS merupakan bagian dari cuti tahunan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Sebelu atau sesudah pelaksanaan cuti bersama, PNS tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan, kecuali alasan lain diluar cuti tahunan.

    Ini linknya yang bisa di download : http://www.inkepeg.net/pdf/Pedoman%20Peningkatan%20Pelaksanaan%20Efisiensi,%20Penghematan%20dan%20Disiplin%20Kerja.doc

    Jadi gimana? Aku bingung nih. Masalahnya aku yang menangani cuti di kantorku. Duh, bingung. Padahal sekarang banyak teman2ku yang pada ngajuin cuti tahunan karena mau pulang kampung. Karena terbaca peraturan menpan itu, aku jadi ragu dengan aturan cuti yang selama ini berjalan/diterapkan. Atau apakah hal itu kebijakan dari instansi masing2 kali ya. Kan kasihan, mereka yang mau pulang kampung tapi nggak bisa menggunakan cuti tahunannya karena peraturan tsb. Menurutmu bagaimana?

    • farida berkata:

     kalau memang posisi kantormu msh mempunyai unit yang lebih tinggi dalam menangani kepegawaian, seharusnya unit tersebut yang memberikan aturan. Di Kementerian Keuangan, otoritas kebijakan ini ada di Biro SDM Sekretariat Jenderal, sehingga masing2 Bagian Kepegawaian di Eselon I tunduk pada aturan Biro SDM. Demikian juga seterusnya sampai tingkat bawah. Mungkin silakan menghubungi unit terkait untuk meminta fatwa. atau jika kamu di unit tertinggi di Kementerian Negara/Lembaga mgkn perlu klarifikasi ke Menpan. 🙂

 2. Ifan Jayadi berkata:

  Oke. Terima kasih ya atas sarannnya. Btw, sekarang aku nggak terlalu bingung lagi karena Kasubbag ku sudah konsultasi langsung ke pihak BKN. Sudah mendapatkan titik terang. Oke, sekarang harus semangat :mrgreen:

 3. AulianO berkata:

  mau tanya, klau TMT saya desember 2009 kapankah saya berhak mendapatkan cuti??
  apakah desember 2010 saya telah mempunyai hak cuti
  mohon jawabanya, saya juga di kemenkeu

  • farida berkata:

   saya tidak tahu persisnya, tapi seingat saya, teman2 penerimaan S1 yang baru lulus prajab tahun ini sudah ada yg ngambil cuti, berarti sudah dapat hak ya.. dicoba aja menghubungi ke bag kepeg di instansi saudara 🙂

 4. Yulia berkata:

  Mbak, tau nggak aturan yang mengatakan kalau ke LN harus ijin atasan? Apakah itu Wajib? Emangnya atasan harus tau kalau kita ke LN disaat Week end? ga pake cuti?

 5. seorangAnakSetPP berkata:

  kakak, saya dari Sekretariat pengadilan Pajak

  saya mau tanya nih, kalo biro SDM setJen udah ngasih qt jatah cuti, apakah Kasubag kepegawaian kami seharusnya juga ikut tunduk pada keputusan Biro SDM itu?

 6. chamay berkata:

  bisa nda kebijakan Yg dijalankan itu melanggar aturan / peraturan yang ada????
  misalnya tentang cuti…

  bagaimana klo kebijakannya tidak membenarkan cuti tahunan setelah menggunakan hak cuti alasan penting????

 7. Andry Febriyansyah berkata:

  Posting yang bermanfaat. Mohon pencerahannya, jika menunggu istri melahirkan apa bisa dikategorikan cuti alasan penting? :p, dan berapa lama jangka waktu minimal pengajuannya?

  Trims sebelumnya

 8. Desy berkata:

  Sampai kapan pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar berhak atas cuti di luar tanggungan negara? Kalau telah bekerja selama lebih dari 5 thn, apakah bisa menjadi salah satu pertimbangan utama. Saya ingin mengikut suami ke LN, dan saya telah menjalani kontrak tugas belajar selama 2.5 thn dari 5 tahun. Apakah bisa mengambil cuti di luar tanggungan negara? Terimakasih.

 9. Indah febriani berkata:

  Kok aku jadi tambah bingung ya, bukanny yang berhak atas Cuti Tahunan hanya PNS, CPNS gak berhak.
  terus bukannya cuti bersalin anak ke 4 dan seterusnya masuk kategori cuti di luar tanggungan negara??

 10. ifeyte L.M ivony siar berkata:

  saya ingin bertanya,pada november tahun 2010 sy melahirkan anak kedua.karena sy mau cuti melahirkan maka pd tahun 2010 sy tdk mengambil cuti tahunan. cuti melahirkan berlangsung hingga pertengahan febuari 2011,namun ketika sy ingin mengambil cuti tahunan pd thn 2011,permohonan sy ditolak dgn alasan krn sy sdh cuti melahirkan.sy jd bingung,koq selama 2 tahun berturut turut sy tdk boleh cuti tahunan sdgkan sy melahirkan thn lalu yaitu thn 2010.kalau demikian peraturannya,kasihan dong para ibu pns yg melahirkan di akhir tahun?mohon dijelaskan tentang kasus spt sy ini,mksh

 11. sukirno berkata:

  saya memiliki sisa cuti sebagai berikut 2012 4 hari kerja, 2013 6 hari kerja, 2014 6 hari kerja. apakah sisa-sisa cuti tersbut bisa saya ambil. dan apa aturannya jika saya bisa mengambil cuti-cuti tersbut di tahun sebelumnya, mohon penjelasannya..

 12. haryo berkata:

  Pak @Sukirno jika sisa cuti tahun 2012 s.d. 2014 dimintakan penanguhan cuti, maka sisa cuti maksimum yang tersisa 12 hari dan diawal tahun 2015 hak cuti tahunan sebanyak 24 hari (termasuk cuti bersama), tapi jika tidak dibuat penangguhan maka hak cuti yang tersisa sebanyak 6 hari, sehingga jumlah hak cuti diawal tahun 2015 seanyak 18 hari (termasuk cuti bersama)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s